På uppdrag av Svensk biblioteksförening har Åsa Plesner under våren 2021 kartlagt de ekonomiska förutsättningarna för folkbiblioteken. Impulsen till det uppdraget kommer ur de
rundabordssamtal som föreningen höll med folkbibliotek och som presenterats i rapporten “Biblioteken och pandemin”. I de samtalen framkom bland annat att statsbidraget “Stärkta bibliotek” på vissa håll är nödvändigt för att bibliotek ska kunna uppfylla sitt grunduppdrag och att med några få undantag ska folkbiblioteken i Sverige under 2021 bedriva samma nivå på verksamheten som tidigare år med mindre pengar. Därmed finns en farhåga att folkbiblioteken inte har ekonomiska förutsättningar att leva upp till vad bibliotekslag, biblioteksplan och omgivande samhälle förväntar sig.

Åsa Plesners kartläggning bygger på offentlig statistik och egna beräkningar. Översikten sammanfattar resultaten av kartläggningen och syftar till att klargöra bibliotekens ekonomiska förutsättningar i nuläget.

Läs kartläggningen här.