Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Läsa på olika sätt

Biblioteksmiljö. Skylt på väggen med texten Läsa på olika sätt. Vid skylten finns även symboler för olika sätt att läsa."Biblioteket erbjuder alla en möjlighet att läsa. Du kan läsa på olika sätt exempelvis genom att lyssna på talböcker, läsa böcker med stor stil eller att läsa böcker med tecken som stöd.

Ett av bibliotekens viktigaste uppdrag är att vara tillgängliga för alla och att erbjuda litteratur med olika format. Ett av alla sätt att läsa en bok är genom att lyssna på den. Talböcker är inlästa böcker för den som har svårt att läsa tryckt text och istället vill lyssna. En del talböcker innehåller både tal och text vilket innebär att du kan se texter och bilder på skärmen samtidigt som du lyssnar. Biblioteket kan erbjuda talböcker på mer än 50 olika språk och lättlästa böcker där inläsningen är långsam, tydlig.
Ett annat format är böcker som har extra stora bokstäver som gör det enklare att läsa för den som inte ser så bra. Götabiblioteken köper in alla böcker som ges ut i stor stil och det finns bland annat klassiker, moderna romaner och deckare.

Biblioteket ska enligt bibliotekslagen visa särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att hjälpa till med deras språkutveckling. Ett av alla sätt att göra detta på är att läsa med tecken som stöd. Den som läser boken kompletterar med teckenspråkets handrörelser för att förtydliga talet. Biblioteket har böcker där den tryckta texten kompletteras med tecken. Vill du veta mer om anpassade medier och att läsa på olika sätt, fråga bibliotekspersonalen!

År 2021 är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Därför firar vi demokratin under hela året. Att verka för det demokratiska samhällets utveckling är en del av bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen. #demokrati100

Är du intresserad av att läsa fler artiklar om bibliotekens demokratiska uppdrag, besök Götabibliotekens webbplats:
https://www.gotabiblioteken.se/demokrati

 

Årets skolbibliotek 2021 går till Linköping!

Grattis Vallastadens skola och fokusbibliotekarie Ida Ross till Årets skolbibliotek 2021!

bokhyllor med barnböcker

Fokusbibliotekarie Ida Ross på Vallastadens skola – Årets skolbibliotek 2021

Juryns motivering

Verksamheten vid Vallastadens fokusbibliotek visar hur viktigt det är med en medveten och långsiktig satsning på skolbibliotek från skolhuvudmannens sida. Vallastadens skola har elever i såväl grundskolan som grundsärskolan vilket ställer krav på en flexibel och anpassad skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotekarier och pedagogisk personal samarbetar kring ett brett spektrum av olika läsfrämjande insatser, som också ger dokumenterat goda resultat. Juryn vill särskilt lyfta fram det samarbete som etablerats mellan skolbiblioteket och fritidshemmet. Pandemirestriktionerna har inneburit krav på omställningar och personalen på Vallastadens fokusbibliotek har på ett kreativt sätt hittat vägar för fortsatt verksamhet även under 2021.

Här kan du se Vallaskolans film om sitt fina fokusbibliotek

Folkbibliotekens ekonomiska förutsättningar

På uppdrag av Svensk biblioteksförening har Åsa Plesner under våren 2021 kartlagt de ekonomiska förutsättningarna för folkbiblioteken. Impulsen till det uppdraget kommer ur de
rundabordssamtal som föreningen höll med folkbibliotek och som presenterats i rapporten “Biblioteken och pandemin”. I de samtalen framkom bland annat att statsbidraget “Stärkta bibliotek” på vissa håll är nödvändigt för att bibliotek ska kunna uppfylla sitt grunduppdrag och att med några få undantag ska folkbiblioteken i Sverige under 2021 bedriva samma nivå på verksamheten som tidigare år med mindre pengar. Därmed finns en farhåga att folkbiblioteken inte har ekonomiska förutsättningar att leva upp till vad bibliotekslag, biblioteksplan och omgivande samhälle förväntar sig.

Åsa Plesners kartläggning bygger på offentlig statistik och egna beräkningar. Översikten sammanfattar resultaten av kartläggningen och syftar till att klargöra bibliotekens ekonomiska förutsättningar i nuläget.

Läs kartläggningen här.

Biblioteket och barnen

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter är sedan 2020 lag i Sverige. I konventionens tredje paragraf står det att ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.” I konventionens paragraf 12 står det: ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.” Götabiblioteken bedriver ett stort arbete för att säkerställa att vi lever upp till och implementerar lagen. Detta är en del av vårt demokratiska uppdrag.

Barnkonventionens paragraf 13 handlar i allra högsta grad om demokrati: ”Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.” Genom att läsa om hur andra har det får barnet en större förståelse för att vi människor är olika och att alla inte har det på samma sätt. Familjer kan till exempel se så olika ut.

Språket är nyckeln till allt
Utan språk kan du inte fullt ut delta i det demokratiska samhället. Undersökningar visar att barn som får höra berättelser och som blir lästa för från det att de är mycket små får ett enormt mycket större ordförråd än barn som inte språkstimuleras på detta sätt. Barnen är det viktigaste vi har, de är nu och de är framtiden, därför riktar Götabiblioteken mycket av sitt arbete till de allra minsta barnen och deras vårdnadshavare. Fler och fler upptäcker glädjen i att läsa med sitt barn.

I Sverige finns så många andra språk än svenska och enligt barnkonventionen har alla rätt till sitt språk. Barn kan lära sig flera språk parallellt så det går utmärkt att läsa högt på sitt eget modersmål. Götabiblioteken har böcker på de flesta språk som talas i Sverige inklusive minoritetsspråken jiddisch, romani, finska, meänkieli och samiska.

Alla har rätt till läsning
Biblioteket och dess utbud ska vara tillgängligt även för barn som läser på annat sätt, till exempel med öron eller fingertoppar. På det vi kallar Äppelhyllan finns böcker med punktskrift, teckenspråksböcker, taktila böcker, böcker med tecken som stöd och förstås böcker att lyssna på.

År 2021 är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Därför firar vi demokratin under hela året. Att verka för det demokratiska samhällets utveckling är en del av bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen.

#demokrati100

Världens bästa folkbibliotek?

Iflas konferens den 17-19 augusti kommer världens bästa folkbibliotek att utses. Här kan du se vilka som är de fem nominerade biblioteken.