Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Ett fördjupat Götasamarbete

Det handlar om att ett fördjupat mediesamarbete för Götabiblioteken är på gång. Ett förslag kommer att presenteras under våren 2021. Redan nu arbetar Motala bibliotek med att ta fram en lokal Handlingsplan för medier.

Tanken är att utifrån vår gemensamma medieplan för Götabiblioteken gå vidare och ta fram en gemensam  Handlingsplan för medier inom Götasamarbetet. Den kommer att vara mer konkret och praktiskt inriktad. Här är Motala biblioteks pågående arbete en bra inspiration.

Göta mediegrupp har fått uppdraget från bibliotekscheferna i styrgruppen!
grafiska element Götabiblioteken, tre kommatecken, ett rosa, ett grått och ett blågrönt

Götabiblioteken under pandemin

Under sommaren 2020 fick Regionbibliotek Östergötland samma fråga från flera anställda på Götabiblioteken. Man önskade veta hur de andra biblioteken tänkte och agerade under pandemin.

I augusti satte vi samman frågor och skickade till alla 13 bibliotekscheferna i Götasamarbetet. Frågorna besvarades i mejl och här följer en sammanställning av svaren. Samtliga 13 bibliotek har svarat. Svaren har anonymiserats då vi ansåg att det viktiga inte är vilket bibliotek som svarat vad utan vilken bild det kan ge.

Finns det för biblioteksverksamheten uttalade restriktioner/förhållningssätt/regler att följa?
Det verkar inte finnas speciella kommunala restriktioner i någon av kommunerna. Alla bibliotek följer restriktioner och rekommendationer från FHM. Man informerar på olika sätt med skyltar och utrop i högtalare. Man har glesat ut sittplatser och datorplatser, några har golvmarkeringar och skydd framför informationsdisk. Några tillhandahåller handsprit och använder handskar. Självservice vid datorer eller kopiator råder på ett bibliotek.
Ett mindre bibliotek har begränsat antalet besökare i bibliotekslokalen till max 25 personer för huvudbiblioteket och max 20 personer på filialerna. Något bibliotek låter skolbarnen komma vissa tider och de äldre låntagarna kommer efter klockan 15 då skolbarnen gått hem.
Några bibliotek uppmanar personalen att arbeta hemifrån när så är möjligt. Dessa dagar kan användas till fortbildning.

Hur tänker ni kring öppettider på biblioteket?
Här ser det lite olika ut i kommunerna. Flera har öppet som vanligt framför allt med motiveringen att biblioteket är en samhällsviktig verksamhet och därför ska vara öppet. Detta är något som också uttryckts från annat håll i kommunerna. Andra har haft minskade öppettider bland annat pga. personalbrist och i något fall pga. minskat antal besökare, men avser att hålla mer öppet igen. Andra har minskat bemanningen samt använder sig av Meröppet.
Öppettider kan ofta inte biblioteket själv besluta om utan det måste tas beslut av politiken.

Håller ni någon av era filialer/närbibliotek stängda? Och i så fall av vilken anledning?
Här ser det också lite olika ut. I de fall man tvingats stänga en filial/närbibliotek beror det antingen på personalbrist (sjukdom) eller att lokalerna ser sådana ut att det innebär för stor risk för besökare och personal att ha öppet. T.ex. att biblioteket ligger i samma hus som ett äldreboende eller i en skola.

Vilken utåtriktad verksamhet bedömer du att ni kommer kunna ha under hösten?
Här ser det ganska olika ut. Något bibliotek har stoppat all programverksamhet medan ett annat har det fullt ut, men med ändrade förutsättningar.

Uppsökande verksamhet som t ex Boken kommer, Bokstart
Boken kommer fortsätter i de kommuner där verksamheten funnits sedan tidigare. Något bibliotek har haft verksamheten vilande, men kommer att återuppta den under hösten. Några bibliotek har startat upp Boken kommer under pandemin, ett annat har utökat så att det även gäller personer i riskgrupp. Inga besök sker förstås på äldreboenden eller nära de äldre.
De bibliotek som har Bokstart försöker genomföra verksamheten, men med lite andra metoder. Hembesök går att ha utomhus t.ex.

Take-away
Alla har inte Take-away, men det har varit uppskattat där det finns. För några bibliotek är det här en ny verksamhet förknippad med Covid19 för andra något man haft länge. Flera bibliotek märkte att behovet av att hämta Take-away minskade redan till sommaren då de äldre började återkomma till biblioteket.

Författarbesök/föreläsningar på plats i biblioteket
Några bibliotek har ingen programverksamhet alls i höst, det kan bland annat bero på att lokalen inte är lämplig. Andra har och anpassar antal besökare efter lokalen, ibland måste det bli färre än 50 personer. Några löser det så att gratisbiljetter hämtas i förväg. Något bibliotek kommer att livesända föreläsningar som hålls på plats.

It-handledning
Något bibliotek har inte IT-handledning nu. Andra har haft det hela tiden och åter andra tänker sätta igång igen, men har inte bestämt när och hur. Men behovet är stort. Olika lösningar finns – tidsbokning, erbjuda tjänsten över telefon, en skärm emellan personal och besökare.

Läxhjälp
Inte alla bibliotek har Läxhjälp annars heller. Eftersom det ofta är frivilliga krafter som håller i detta och de själva är i riskgrupp så är det inte lämpligt att ha under pandemin.

Klassbesök/bokprat 
Alla bibliotek tar inte emot klassbesök annars heller, men för de som gör det har man hittat olika lösningar. Endast en klass i taget är regeln på flera bibliotek, något bibliotek låter lärarna boka besöket i Outlook. Något bibliotek tänker erbjuda klassbesök utanför ordinarie öppettider. Något bibliotek tar inte emot skolklasser under pandemin.

Barnteater
Här ser det också väldigt olika ut. Många bibliotek avstår helt från detta. Andra har med begränsat antal besökare och med de försiktighetsåtgärder som behövs.

Sagostunder/bäbiscafé eller liknande
Detta försöker många, men inte alla bibliotek lösa genom att begränsa antal eller ha verksamheten utomhus.

Lovverksamhet för barn och unga
Några ska ha fast inte i samma utsträckning som annars, andra har inte. Något bibliotek avvaktar med att boka in. Ett bibliotek har lagt ut pysseluppdrag digitalt, delat ut pysselpåsar.

Annat
Bokcirkelträffar i små grupper och med avstånd kommer att ske på ett bibliotek. Ett bibliotek har som policy att bedriva så mycket programverksamhet som möjligt med hänsyn tagen till de restriktioner som gäller.

Ställer ni om någon del av den utåtriktade verksamheten till att äga rum digitalt?
Alla har inte hittat formerna för detta. Något bibliotek har vernissager digitalt. Vårens böcker ges digitalt på något bibliotek. Några testar digital sagostund, andra gör ingen barnverksamhet digitalt. Ett bibliotek gör många filmer av olika slag, information, program, undervisning etc. Någon spelar in författarbesöken och lägger ut på olika kanaler, men upplever inte att det blev samma sak som det publika mötet.

Demokratisamtal-Götabiblioteken under Coronapandemin

Demokratisamtal 17 september

Vilken roll har biblioteken fått i krisen och hur har man ställt om verksamheten?
Vilka har utmaningarna varit?
Hur har biblioteksanvändarna påverkats?
Vad har vi lärt oss och hur går vi vidare?

Det var de frågor som en panel bestående av tre av Götabibliotekens chefer gav sin syn på om i det digitala samtal som gick av stapeln den 17 september.

Vad kom då fram under samtalet?
Biblioteken har  förstås fått göra sina val utifrån vad man sagt nationellt från Folkhälsomyndigheten och regeringen.
Det gäller sådana saker som hur man möblerat, ordnat köerna till diskarna, satt upp plexiglas framför diskarna och många skyltar om att visa hänsyn och hålla avstånd mm. Men också hur många man släppt in på de arrangemang man trots allt genomfört fysiskt.

Sedan har man också haft de kommunala riktlinjerna att förhålla sig till och där har skillnaderna varit ganska stora, från att inte göra några aktiviteter för vuxna alls till att göra så mycket som möjligt med begränsad publik. En del bibliotek hade minskat sina öppettider ibland beroende på att personalen hade större sjukfrånvaro. Vissa filialer stängdes för de har en olämplig placering, ihop med en skola eller äldreboende. Andra bibliotek ändrade inte sina tider alls. Några av biblioteken har förlagt en del av verksamheten utomhus, till exempel poesivandringar,  vilket var mycket uppskattat. Utlåningen till personer i riskgrupperna  löste flera genom  att ställa ut bokkassar utanför biblioteken med de böcker personerna beställt via telefon eller mejl så kallat “Take away”. Man lånade också ut andra saker som till exempel spel och gjorde pysselpåsar som barnen fick hämta. Fortsätt läsa om demokratisamtal-götabiblioteken under coronapandemin

På vift med VR-glasögonen

 

Äldre dam i rullstol provar VR-glasögon med personal bredvid

Utomhus, i solen men under parasollen testar Nancy på Strömsborgs äldreboende VR-teknik med assistans av Ylva.

Det har varit en lång och instängd sommar för många äldre. Men nu i augusti får hyresgästerna på ett äldreboende i Motala i alla fall möjligheten att se delar av sin stad – i trygg, smittfri hemmiljö – med hjälp av VR-teknik.

I juli 2019 startade Regionbibliotek Östergötland tillsammans med Motala, Åtvidaberg och Ödeshögs bibliotek projektet Digitala tjänster för alla. Projektet skulle ha avslutats till sommaren 2020, men på grund av coronavirusläget kunde vissa delar inte genomföras som planerat under våren.
Bland annat handlade det om att testa att använda VR-glasögon för att visa olika miljöer för målgrupperna till projektet, hyresgäster på äldre- och LSS-boenden.

 

Under sommaren och hösten 2020 görs nu istället ett kompletterande VR-projekt tillsammans med Motala folkbibliotek och ett par äldreboenden i Motala kommun. Syftet är att ytterligare stärka de äldres möjligheter att vara delaktiga i samhället och att kunna använda digitala tjänster.

Fortsätt läsa om på vift med vr-glasögonen

Fjärrlånesamarbete

Biblioteksbladet uppmärksammade under försommaren den diskussion om fjärrlån som pågår med anledning av att depåbiblioteket i Umeå inte erbjuder fjärrlån under sommaren och att lånebegränsningar är att vänta under hösten. Dessutom har Malmö stadsbibliotek infört nya regler för fjärrlån som inneburit en diskussion i Skåne.

Kungl. biblioteket (samordningsansvar) pekar å sin sida på att det pågår en intern utredning om stärkt depåbiblioteksverksamhet som planeras klar i höst, vad regeringen kommer fram till kring den nationella biblioteksstrategin och den pågående översynen av pliktlagstiftningen.

Inom Götabibliotekens mediesamarbete är ambitionen att vi för en kontinuerlig dialog och uppföljning kring dessa frågor. Mycket konkret handlar det då om transportfrågor och korslån dvs. hur medieflödena ser ut mellan våra bibliotek. Det är ett återkommande ärende när bibliotekscheferna träffas.
grafiska element Götabiblioteken, tre kommatecken, ett rosa, ett grått och ett blågrönt
Källa: BBL Nyhetsbrev nr 4/2020