Pappa läser med sitt lilla barn

Bokstart är en nationell satsning som riktar sig till små barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmanas att prata, läsa, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas språk och läsintresse. Forskningen visar att de första tre åren är näst intill avgörande för den framtida språkutvecklingen. Barn som har ett rikt språk är bättre rustade för framtiden. De får bättre förutsättningar att ta aktiv del i samhällslivet.

På regional nivå finns ett nätverk som arbetar för att Bokstart Östergötland ska bli verklighet.
I nätverket finns en representant från Regionbiblioteket, verksamhetsutvecklare för Barnhälsovården, enhetschef för Logopedmottagningen och en representant från Länsstyrelsen, enheten för social hållbarhet. Under våren knyter vi även till oss representanter från folkbiblioteken.

Regionbiblioteket har fått 50 000 kr från Statens Kulturråd för att bygga upp nätverket och ordna fortbildning inom området små barns språkutveckling. Med hjälp av de pengarna ordnade regionbiblioteket två Kunskapsdagar om Bokstart. 9 april i Norrköping och 10 april i Linköping. Dagarna riktade sig till människor inom olika professioner som arbetar med små barn (0-3 år); logopeder, BVC-sjuksköterskor, förskollärare (från familjecentral och förskola) och bibliotekarier.

Föreläsare under dagarna var
Barbro Bruce, logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Hon arbetar som biträdande professor vid Högskolan i Kristianstad. Barbro höll en helt fantastisk föreläsning om de små barnen och samspelet med dem.

Maria Ehde Andersson, processledare för Språkstart Halland och utvecklingsledare bibliotek barn och unga. Maria berättade om hur de målmedvetet arbetat med de små barnens språkutveckling under många år och nu senast Språkstart Halland.

Sara Wijk, projektledare Språkstegen, verksamhetsutvecklare vid regionbiblioteket i Blekinge och Kronoberg. Sara berättade om hur BVC-sjuksköterskorna utbildats i högläsning och att de använder en del av tiden vid åttamånaders-besöket till att prata om språkutveckling och vikten av att läsa för sitt barn.

Kunskapsdagen i Norrköping invigdes av Anita Jernberger, regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland.

I Linköping var det Alexander Höglund, ordförande i Beredningen för folkhälsa, Region Östergötland som invigde dagen.

Vill du läsa mer om Bokstart så finns det en fin, användbar hemsida som Statens Kulturråd ansvarar för www.bokstart.se.