Östergötland är ett talboksläsande län. Det visar Myndigheten för tillgängliga mediers låne- och nedladdningsstatistik för 2019.

Här finns nära 4 000 talboksläsare.
Här finns också flest Talboken kommer-låntagare i hela Sverige, det vill säga läsare som via biblioteket får böcker direkt till sin digitala spelare. När det gäller antalet nedladdningar via TBK ligger länet i en klass för sig med 2 760 nedladdningar.
Enligt länets tillgänglighetsbibliotekarier –  nätverket Göta tillgänglighet – beror de många läsarna till stor del på projektet Taltidning till fler som pågick under åren 2017-2018. Det var ett projekt som gav tillgänglighetsbibliotekarierna möjlighet till mer utåtriktad verksamhet där de till exempel kunde besöka äldreboenden, dagcentra, hemtjänstpersonal och informera om tillgängliga medier.
Taltidning till fler drevs av Regionbibliotek Östergötland på uppdrag av MTM. Det syftade till att ge ökad kännedom och kompetens om tillgängliga medier i allmänhet och dagstidningar som taltidning i synnerhet. Målgruppen var framförallt bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorgen.  I projektet testades också olika marknadsföringsinsatser som filmer på pendeltåg, i butiker och på vårdcentraler.
Erfarenheterna gav nytt projekt
Taltidningsprojektet gav många erfarenheter som nu tas tillvara i projektet Digitala tjänster för alla. Det är ett projekt i tre kommuner – Motala, Åtvidaberg och Ödeshög – där personal på folkbiblioteken och inom omsorgen samarbetar för att de boende ska bli digitalt delaktiga och ha möjligheten att använda digitala tjänster, inte enbart taldagstidning och liknande biblioteksnära tjänster, utan även andra som kan ge ökad självständighet och delaktighet.
Projektet finansieras av Regionbibliotek Östergötland, Kulturrådet och Digitalt först.

Läs mer om talboksstatistiken på legimus.se/bibliotek