Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Sida 2 av 30

Biblioteket och barnen

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter är sedan 2020 lag i Sverige. I konventionens tredje paragraf står det att ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.” I konventionens paragraf 12 står det: ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.” Götabiblioteken bedriver ett stort arbete för att säkerställa att vi lever upp till och implementerar lagen. Detta är en del av vårt demokratiska uppdrag.

Barnkonventionens paragraf 13 handlar i allra högsta grad om demokrati: ”Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.” Genom att läsa om hur andra har det får barnet en större förståelse för att vi människor är olika och att alla inte har det på samma sätt. Familjer kan till exempel se så olika ut.

Språket är nyckeln till allt
Utan språk kan du inte fullt ut delta i det demokratiska samhället. Undersökningar visar att barn som får höra berättelser och som blir lästa för från det att de är mycket små får ett enormt mycket större ordförråd än barn som inte språkstimuleras på detta sätt. Barnen är det viktigaste vi har, de är nu och de är framtiden, därför riktar Götabiblioteken mycket av sitt arbete till de allra minsta barnen och deras vårdnadshavare. Fler och fler upptäcker glädjen i att läsa med sitt barn.

I Sverige finns så många andra språk än svenska och enligt barnkonventionen har alla rätt till sitt språk. Barn kan lära sig flera språk parallellt så det går utmärkt att läsa högt på sitt eget modersmål. Götabiblioteken har böcker på de flesta språk som talas i Sverige inklusive minoritetsspråken jiddisch, romani, finska, meänkieli och samiska.

Alla har rätt till läsning
Biblioteket och dess utbud ska vara tillgängligt även för barn som läser på annat sätt, till exempel med öron eller fingertoppar. På det vi kallar Äppelhyllan finns böcker med punktskrift, teckenspråksböcker, taktila böcker, böcker med tecken som stöd och förstås böcker att lyssna på.

År 2021 är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Därför firar vi demokratin under hela året. Att verka för det demokratiska samhällets utveckling är en del av bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen.

#demokrati100

Världens bästa folkbibliotek?

Iflas konferens den 17-19 augusti kommer världens bästa folkbibliotek att utses. Här kan du se vilka som är de fem nominerade biblioteken.

Gå en kurs tillsammans

Digiteket finns flera kurser som är både korta och långa. En del kurser blir bäst om man går den ihop med en kollega på det egna biblioteket eller varför inte göra den tillsammans med en kollega i någon annan del av Sverige? Eftersom kurserna är digitala kan ni ju gå den tillsammans på distans.

Kursen Att navigera i det digitala informationsflödet är en kurs som gör sig bäst om man går den tillsammans med andra. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig faktagranska och bedöma uttalanden och källor på ett effektivare och proffsigare sätt.

Upplägg
Varje lektion består av en video på ungefär tio minuter där författaren John Green pedagogiskt och underhållande guidar dig igenom området. John Green och hans bror driver fortbildningskanalen Crash Course på Youtube som specialiserat sig på korta utbildningsfilmer i lättsam ton.

Till varje kapitel ett antal frågor av mer reflekterande karaktär utifrån en bibliotekskontext att diskutera med kollegor.

Så vad väntar du på – ta tag i en kollega och gå kursen!

 

Läs med mig som är liten

Illustration: Sara Gimbergsson

Högläsning spelar roll

  • Språkutvecklingen gynnas genom att barnet lär sig nya ord och begrepp
  • Barnet lär sig om andra världar och miljöer
  • Barnet får inblick i hur andra lever sina liv och utvecklar sin empatiska förmåga
  • Den vuxne och barnet får en mysig stund och en gemensam upplevelse
  • Högläsningen lägger dessutom en grund för läsinlärningen
  • Genom att läsa med ditt barn kan du göra stor skillnad!

Folder med tips på hur ni kan läsa tillsammans finns förutom på svenska på följande språk: arabiska, dari, engelska, somaliska, spanska, tigrinja samt på minoritetsspråken: jiddisch,  finska,  samiska( lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska), meänkieli, romani (arli, lovara och kalderas).
Fråga efter foldern på ditt bibliotek.

Upphandling biblioteksdatasystem

Göta ILS= Integrated library system på svenska integrerat biblioteks system. Det är gruppen som arbetar med att ta fram en behovsanalys/kravspecifikation för nytt biblioteksdatasystem för Götabiblioteken. Göta ILS består av representanter från Götas olika grupper; system, metadata, webb, 2 st bibliotekschefer samt från Regionbibliotek Östergötland. I arbetet har vi haft mycket god hjälp av Götabibliotekens styrgrupp och Region Östergötlands upphandlingsenhet.

Götabibliotekens upphandling går nu inledningsvis ut på remiss till leverantörer, därefter ut i skarpt läge. Det sker under förutsättning att ev inkomna inspel från leverantörer inte kräver att upphandlingsunderlaget behöver ses över ytterligare.

Utifall att upphandlingsunderlaget behöver revideras kommer tidsplanen att förskjutas framåt och Götabibliotekens upphandling går ut till leverantörer tidigast efter 17 september. Så är det planerat!

Våra expertgrupper får nu ge sig till tåls (och få en välförtjänt vila) till efter sommarledighet är över innan vi återupptar detta spännande arbete.

Trevlig sommar!

grafiska element Götabiblioteken, tre kommatecken, ett rosa, ett grått och ett blågrönt