Grundskolebiblioteken
Skolbibliotekarierna på grundskolorna i Östergötland har sedan 2014 haft möten för att utbyta erfarenheter och få information. Träffarna har ordnats av Regionbibliotek Östergötland tillsammans med skolbiblioteksorganisationen hos Motala Bibliotek och Fokusbibliotekens ledning i Linköpings kommun.

Det finns ett nätverk med en arbetsgrupp som ska anordna olika aktiviteter med syfte att stärka gemenskapen mellan skolbibliotekspersonalen i Östergötland. Nätverket kan ordna träffar, studiebesök och andra aktiviteter som syftar till att medlemmarna ökar sina kunskaper, lär sig av varandra och får en gemensam plattform för skolbiblioteksfrågor.
Skolbiblioteksverksamhet bedrivs ofta av enstaka personer i kommunerna vilket gör att ett fungerande nätverk kan bidra till att stärka yrkesrollen och ge stöd i det dagliga arbetet.

Strategiska skolbiblioteksgruppen
Det finns en arbetsgrupp för skolbiblioteken  som arbetar med övergripande frågor och strategier för utveckling.

Gymnasiebiblioteken
Gymnasiebiblioteken har ett nätverk som ordnar träffar och studiebesök för personal på de gymnasier i länet och Tranås som har bibliotekspersonal.
Syftet är att träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, att fortbilda sig och få inspiration. Nätverket brukar träffas en gång per termin och har en arbetsgrupp som ordnar mötena.

Om du är intresserad av att ta del av information om arbetsgrupperna kontakta regionbibliotek@regionostergotland.se