FN:s konvention om barnets rättigheter ratificerades i Sverige 1990.
Den ger offentlig verksamhet mandat och uppdrag att arbeta rättighetsbaserat med medborgargruppen barn (0-18 år).  Man kan konstatera att  mycket återståratt göra inom området på folkbiblioteken!

Tre ledord är viktiga  FÖRSTÅ – KUNNA – VILJA!

Artiklarna 2,  3,  6 och 12 är konventionens grundprinciper.
Artikel 2     Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3     Barnets bästa
Artikel 6     Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12  Barnets rätt att komma till tals

Riksdagen godkände  i december 2010 en strategi som syftar till att stärka barnets rättigheter i Sverige.
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (länk till Regeringskansliet)

SKL har tagit fram ett material för hur man skaffar sig kunskap och vägledning i vilka beslut som behöver fattas och hur implementeringen av barnets rättigheter kan gå till.
Barnets rättigheter (Länk till Sveriges kommuner och landsting)

Barnombudsmannens webb kan man läsa om artiklarna och hur man arbeta med Barnkonventionen i kommuner och landsting.
Om Barnkonventionen  (länk)
Information för barn om Barnkonventionen (länk)
Information om Barnkonventionen på minoritetsspråk (länk)
Affischer om barnkonventionen på arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinska (länk)

Barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari 2020 (länk till Regeringskansliet)
och lagom till dess finns nu Löpa linan ut, Bibliotekschefens strategiska modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter finns nu att ladda ner digitalt.  Boken är en handledning för chefer och den har kommit till genom ett är ett utvecklingsarbete som skett inom Läns/regionbiblioteken i Gävleborg, Sörmland, Örebro och Östergötland.  Löpa linan ut (länk till Löpa linan ut som PDF)