Taltidning till fler startade i januari 2017 och avslutades i december 2018. Här följer en kort projektbeskrivning.

Fokusbibliotekarie Lena Carlsson på Ånestadsskolan hjälper en elev.

Fokusbibliotekarie Lena Carlsson på Ånestadsskolan hjälper en elev.

Alla har rätt till litteratur

I Sverige har personer med funktionsnedsättning rätt och möjligheter till att få ta del av information, litteratur, tidningar etc.. De som behöver får hjälp med bland annat tekniska hjälpmedel. Organisationer som folkbibliotek, skolbibliotek och syncentraler samt läsombud inom LSS- och äldreomsorg har i uppgift att stötta personer med funktionsnedsättning.

Olika verksamheters olika uppdrag

Bibliotek ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Biblioteken ska, bland annat erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att personer ska kunna ta del av information. Tack vare den svenska talboksmodellen har folk-, skol- och högskolebiblioteken byggt upp en unik kunskap gällande förmedling av talböcker i jämförelse med andra länder.

Syncentralen ansvarar för rehabilitering av personer med synnedsättning. Ett mål med denna är att personerna ska komma tillbaka till det liv de haft tidigare. Det innebär bland annat konsumtion av medier inklusive dagstidningar, men i anpassad form.

Inom verksamheter inom LSS- och äldreomsorg finns i många fall en utvecklad läsombuds-verksamhet. Det uppdraget säkerställer att användarna får tillgång till läsning. Läsombud hjälper användarna att hitta rätt läsning, håller kontakten med bibliotek och inspirerar hela verksamheten att arbeta med läsning.

Taltidningar är en del av alla tillgängliga medier och bör vara en naturlig tjänst på bibliotek, verksamheter inom LSS- och äldreomsorg och syncentraler. Genom bidrag från Taltidningsnämnden har Östgöta Media bedrivit en omfattande kampanj i regionen. Det har resulterat i ökat antal taltidningsabonnenter. Vissa av dem återfinns bland bibliotek och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg. Men kunskapen om hur medier som taltidning och talbok kan distribueras och hanteras via digitala mediaspelare, bör öka. Med fokuserade insatser får fler tillgång till information och läsupplevelser.

Region Värmland bedrev 2016 ett pilotprojekt med syfte att sprida kännedom och kunskap om tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning på folkbibliotek. Projektet gav värdefull kunskap som är underlag för detta projekt.

Syfte

Det fanns två syften med projektet Taltidning till fler. Dels skulle kunskapen och kännedomen om tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning, öka hos förmedlare på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg i Östergötland. Del skulle vi ta fram metoder och utrustning för hantering av dagstidningar som taltidning hos nämnda förmedlare. Metodiken ska kunna omsättas i motsvarande miljöer i Sverige.

Projektet var initierat och finansierat av Myndigheten för tillgängliga medier.

Lillemor Engholm Guy
projektledare
lillemor.engholm.guy@regionostergotland.se
072-588 98 71