Prioriterade grupper – så här säger bibliotekslagen (SFS 2013:801)
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna
särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och
personer som har annat modersmål än svenska, bland annat
genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och
svenska, och
3. lättläst svenska.

Kontakt: Rolf Holm
E-post: rolf.holm@regionostergotland.se
Telefon: 070-6304658