Digitala tjänster för alla är ett projekt där vi vill stärka digital delaktighet för brukare inom omsorgen. Oavsett vilka förutsättningar vi har, ska alla ha möjlighet att använda digitala tjänster.

Projektet är i det närmaste klart. Läs om genomförande och resultat i Rapport Digitala tjänster för alla (pdf).

Det finns också en handbok för nedladdning, Handbok om att arbeta med digitala tjänster. (pdf)

Bakgrund

2017-2018 genomfördes projektet Taltidning till fler i Östergötland på uppdrag av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Syftet var bland annat att personal inom bibliotek och omsorg skulle bli kunnigare om tillgängliga medier. Framförallt gällde det kunskapen om dagstidning som taltidning.

Erfarenheter från projektet visade att kompetens hos personal inom bibliotek och omsorg är A och O om taltidningen inte enbart ska bli beställd, utan även användas. Många av personalen på bibliotek och i omsorg, fick ökad kunskap om taltidning och andra tillgängliga medier. Få använde dock hjälpmedlen på ett konkret sätt. Det krävs ytterligare kompetens. Då menar vi kunskap och förmåga att använda tekniska hjälpmedel och att fundera på vilken attityd man har till läsning och demokratiskt inflytande.

Regionbibliotek Östergötland har till uppgift att kompetensutveckla och stötta bibliotekspersonalen i deras arbete med prioriterade grupper. Det gäller även arbetet med att utbilda invånarna i medie- och informationskunnighet. Personer med funktionsnedsättning är en av de prioriterade målgrupperna. 2018 startade Digitalt först med användaren i fokus. Det är ett nationellt projekt med kompetensutveckling för all bibliotekspersonal inom folkbiblioteken. Målet är att bibliotekspersonal kan stötta olika målgrupper i digital kompetens. Digitala tjänster för alla kommer att samköras med Digitalt först med användare i fokus.

Digitala tjänster för alla har sitt ursprung i arbetet med tillgängliga medier som taltidning och talböcker. Det kommer dock även att ingå andra appar och digitala tjänster som brukarna vill använda för att ge digital delaktighet.

De kommuner som deltar är Motala, Åtvidaberg och Ödeshög.

Projektperiod

1 juli 2019 – 30 juni 2020

Syfte

Syftet är att hitta, utveckla och pröva metoder för hur bibliotekspersonal, via omsorgspersonal, kan ge personer brukare inom äldre- och LSS-omsorg, kunnande i att använda digitala tjänster. Det kan vara tjänster som taltidning, talböcker, appar som har med lässvårigheter att göra, men även andra digitala tjänster. Detta ska ske genom att bibliotekspersonal stärker omsorgspersonalens kompetens i digital teknik som i sin tur handleder brukarna.

Om metoderna är effektiva kan de deltagande biblioteken utbilda annan bibliotekspersonal. Ambitionen ska vara att kompetens i digital teknik och handledning i detta är en del av både bibliotekspersonalens och omsorgspersonalens kompetenskrav.

Ett syfte är också att hos kommuner förankra vikten av att boenden har trådlösa nätverk installerade för brukarnas användning.

Projektmål

  • Alla som deltar från biblioteken kan handleda personal inom äldre- och LSS-omsorgen i hur man utbildar brukarna i att använda i digitala hjälpmedel och digitala tjänster. Exempel på tjänster är taltidningsspelare, Akila, Legimus och andra digitala tjänster som blir utvalda att ingå, i verksamheten, som ett stöd för brukarens deltagande i samhällsdiskussioner, kulturell upplevelse och livskvalitet.
  • Alla som deltar från personalen inom äldre- och LSS-omsorgen, känner sig säkra på hur de gör för att handleda brukarna i att använda digitala hjälpmedel och digitala tjänster.
  • Brukarna som deltar kan använda de digitala hjälpmedel och digitala tjänster som ingår.
  • Brukarna upplever större självständighet och delaktighet i samhället.
  • Vi kan presentera en modell/metod som är överförbar till andra boenden och kommuner.
  • Alla i projektet ingående kommuner får information om vikten av att brukare på boenden har tillgång till trådlöst nätverk.

Finansiering

Projektet finansieras med medel från Kulturrådet medel för läsfrämjande och stärkta bibliotek samt från Regionbibliotek Östergötland.