Inom utvecklingsområdet digital kompetens ligger fokus på MIK och digital delaktighet hos Götabiblioteken. Regionbiblioteket stöttar arbetet med dessa frågor genom att ordna nätverksträffar, fortbildning och studiebesök. Gemensamma projekt och processer leds av Regionbiblioteket.

Målsättningen är att arbeta för att bibliotekspersonalen ska känna sig trygga i sin digitala kompetens så att de i sin tur kan hjälpa invånarna att bli mer digitalt delaktiga.

Viktiga frågor inom området digital kompetens är

• Hur kan Götabiblioteken arbeta för att öka den digitala kompetensen och delaktigheten hos regionens invånare?
• Hur kan Regionbiblioteket stärka den digitala kompetensen hos Götabibliotekens personal?
• Hur kan Götabiblioteken och Regionbiblioteket samverka med andra aktörer för att minska det digitala utanförskapet i regionen?

MIK strategi

I Bibliotekslagen §2 står det att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. MIK är kopplat till demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. Göta styrgrupp beslutade 2018 om en gemensam strategi när det gäller MIK. Läs hela MIKstrategi Götabiblioteken 2018 (pdf)

Regionbibliotekets roll är att vara samordnare av bibliotekens arbete med digital delaktighet och MIK. Utvecklingsledaren har en sammankallande roll för två grupper: MIK Pro och Göta digital delaktighet/MIK.

MIK Pro är en expertgrupp som är ett stöd för utvecklingsledaren och som tar sig an frågor som rör digital kompetens, digital delaktighet och MIK.

Göta MIK/digital delaktighet är ett nätverk för den bibliotekspersonal som jobbar med digital delaktighet och MIK hos Götabiblioteken.

Kontakt: Linda Sävhammar
E-post: linda.savhammar@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 93 21
Mobil: 072-500 47 99