Regionbibliotek Östergötland driver en utveckling som ska leda till en mer jämlik skolbiblioteksverksamheten i Östergötlands kommuner. Utredningen Skolbiblioteken i Östergötland, från 2015 visar att de kommuner som tagit ett  samlat grepp om för att utveckla sina skolbibliotek, anställt fackutbildad personal och arbetat för att skolbiblioteksverksamheten ska integreras i skolornas pedagogiska arbete har fått verksamhet som gör skillnad för både elever och personal. Regionbiblioteket kommer att fortsätta driva utvecklingen bland annat genom att verka för:

  • Fortbildning för skolbibliotekspersonal
  • Bra lösningar för mindre skolor
  • Utveckling av det digitala skolbiblioteket
  • Förbättring av miljön i  biblioteksrummen