Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Kategori: ej kategoriserad (sida 1 av 18)

Barnkonventionen blir lag

FN:s konvention om barnets rättigheter, som den egentligen heter, ratificerades i Sverige 1990. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 innebär en skärpning.

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. Vi har alltså förbundit oss att sprida kunskap om konventionens innehåll till barn och vuxna.

Att arbeta med barnkonventionen är inte en barnfråga – det är en folkrättslig fråga och en fråga för verksamhetsansvariga. Ytterst ansvarig för att konventionen implementeras på biblioteken är chefen. Under hösten 2019 börjar Regionbibliotek Östergötland och Götabibliotekens chefer sitt arbete.

Till vår hjälp har vi en nyutkommen bok –
Löpa linan ut.
Bibliotekschefens strategiska modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Göta Nyhetsbrev 2019:1

Göta Nyhetsbrev 2019:1 finns nu publicerat!

Läs vad Göta mediegrupp, webbredaktionen, metadatagruppen och systemgruppen vill informera och berätta

Läs mer här

Rödikk – riktar sig till kulturarv och scenkonst

RÖDIKK drivs av Norrköping Science Park i samverkan med RISE Interactive och regionens enhet för kultur och kreativitet. Det här är förståss intressant också för Götabiblioteken. Inte minst den del av verksamheten som vetter åt lokalhistoria/kulturarv.

Så här beskriver klustret sitt uppdrag:

”Klustret ska förmedla kunskap och möjligheter genom att samla kulturrepresentanter från hela regionen tillsammans med tekniska och andra relevanta utvecklare. Kunskapsförmedling ska vara dubbelriktad så även tekniksidan får bättre insikt i de olika förutsättningar som kulturen har.
Klustret ska erbjuda inspirerande kunskapsevenemang, nyhetsbrev och erfarenhetsspridning. Klusterdeltagare erbjuds att under hösten ta del av en utlysning från Region Östergötland i syfte att stärka digital kulturförmedling.”

Mer information och kontakt finner du Här

 

 

Götabibliotekens gemensamma bibliotekstjänster

Karen Nowé Hedvall och Katarina Michnik har under tre år följt Götabiblioteken med fokus på gemensamma bibliotekstjänster.
Läs mer om vilka slutsatser dessa två forskare från Bibliotekshögskolan i Borås har kommit fram till gällande processer som Crossmedia, övergången till Libris och arbetet med nya Götawebben i rapporten Följeforskning av projektet Gemensamma bibliotekstjänster 2015-2018. En slutrapport. (pdf)

Samhällsorienteringen 2019

En av de frågor vi får gällande samhällsorienteringen är hur många vi tror kommer att komma till länet under kommande år. En rimlig prognos gällande antalet deltagare i ordinarie SO i länet under 2019 borde innebära att vi landar någonstans mellan 800 och 1000 deltagare. Det är svårt att föra någon exakt prognos då vi inte vet hur läget i världen kommer se ut under året, men troligtvis blir det ganska oförändrat i förhållande till 2018. Enligt Migrationsverkets prognos så kommer antalet personer som söker asyl i landet under 2019 vara i stort sett det samma som under 2018. Enligt beräkning rör det sig om 29 000 personer. Av dessa kan man beräkna att ca 5% hamnar i Östergötland. Antalet deltagare i samhällsorienteringen har minskat under hösten 2018, men vi räknar ändå med ett stabilt inflöde under 2019 men grupperna kommer troligtvis bli något mindre.Vi genomför också fördjupad samhällsorientering om 45 timmar i  Norrköping och Linköping än så länge, men hoppas att fler kommuner kommer erbjuda sina nyanlända detta då det är både uppskattat och viktigt för deltagarna.

Deltagande i ordinarie samhällsorienteringen (SO1).

2012 genomfördes 29 kursgrupper. 495 deltagare.
2013 genomfördes 91 kursgrupper. 918 deltagare.
2014 genomfördes 105 kursgrupper. 1376 deltagare.
2015 genomfördes 111 kursgrupper. 1111 deltagare.
2016 genomfördes 141 kursgrupper. 1431 deltagare.
2017 genomfördes 148 kursgrupper. 1542 deltagare.
2018 genomfördes 114 kursgrupper. 982 deltagare.