vit text i relief på vägg i Linköpings Stadsbibliotek, Läsa på olika sätt

Alla ska ha möjlighet att läsa

Personer med funktionsnedsättning är en prioriterad målgrupp för biblioteken. Regionbibliotek Östergötland arbetar för att länets bibliotek ska vara tillgängliga och användbara för alla. Alla invånare, oavsett funktion och förutsättningar, ska ha likvärdig tillgång till bibliotekens lokaler, webb, medier, information och aktiviteter.
För att biblioteken ska bli, och förbli, tillgängliga krävs kontinuerlig utveckling. Regionbiblioteket stöttar folkbiblioteken i det arbetet genom omvärldsbevakning, kompetensutveckling och olika nätverk för kunskapsutbyte.
Gemensamma projekt och processer leds av Regionbiblioteket.

Viktiga framtidsfrågor för bibliotekens tillgänglighet

Kontinuerlig fortbildning om vilka hinder olika funktionsnedsättningar innebär och vad det betyder i vardagen, till exempel vid ett besök på biblioteket eller på en hemsida.

Omvärldsbevakning och genomförande av gällande webbriktlinjer för tillgänglighet

Nära samarbete med brukarorganisationer som följer upp Götabibliotekens fysiska tillgänglighet samt webbens tillgänglighet.

Ett aktivt nätverk av användare som löpande testar bibliotekens fysiska och digitala tillgänglighet.

Nätverk

Göta Tillgänglighet är ett nätverk för den bibliotekspersonal inom Götabiblioteken som arbetar med tillgänglighet. Nätverket träffas flera gånger per år för att ha kunskapsutbyte, planera temaveckor, vidareutbilda sig med mera.

Läsa på olika sätt är ett regionalt nätverk som arbetar för att skapa förutsättningar så att alla får tillgång till litteratur och berättelser, oavsett om de själva kan läsa tryckt text eller ej. Nätverket anordnar inspirationsdagar för läsombud och högläsare, arbetar med information kring lättläst litteratur med mera. I nätverket ingår representanter från Myndigheten för tillgängliga medier, Demensförbundet, Funktionsrätt Östergötland, FUB Östergötland, Studieförbundet Vuxenskolan samt Regionbibliotek Östergötland.

Tillgänglighet och digital delaktighet är ett nätverk som syftar till att påverka utvecklingen av Götabibliotekens tillgänglighet. Nätverket granskar även bibliotekens olika tjänster ur tillgänglighetssynpunkt. I nätverket ingår representanter från Funktionsrätt Östergötland, Personskadeförbundet RTP, Strokeförbundet, Synskadades Riksförbund, Hörselskadades riksförbund, Riksförbundet Attention, FMLS, FUB och Reumatikerförbundet.  Medlemmarna i nätverket vidareutbildar även Götabibliotekens personal.

Kontakt: Lena Udd
E-post: lena.udd@regionostergotland.se
Mobil: 072-539 91 84