Skolbiblioteksverksamhet bedrivs ofta av enstaka personer i kommunerna vilket gör att ett fungerande nätverk kan bidra till att stärka yrkesrollen och ge stöd i det dagliga arbetet. Det finns ett nätverk för grundskolebiblioteken, Skolbibmeet, och ett för gymnasiebiblioteken samt en strategisk skolbiblioteksgrupp för  utvecklingsfrågor för skolbibliotek i samarbete med Regionbiblioteket.

Strategiska skolbiblioteksgruppen

Detta är en arbetsgrupp för skolbiblioteken  i Östergötland och Tranås (grundskole- och gymnasiebibliotek) som tillsammans med Regionbiblioteket arbetar med övergripande frågor och strategier för utveckling.

Grundskolebiblioteken

Skolbibliotekarierna på grundskolorna i Östergötland har sedan 2014 haft möten för att utbyta erfarenheter och få information.
Grundskolornas nätverk heter Skolbibmeet och anordnar olika aktiviteter med syfte att stärka gemenskapen mellan skolbibliotekspersonalen i Östergötland. Nätverket kan ordna träffar, studiebesök och andra aktiviteter som syftar till att medlemmarna ökar sina kunskaper, lär sig av varandra och får en gemensam plattform för skolbiblioteksfrågor.

Gymnasiebiblioteken

Gymnasiebiblioteken har ett nätverk som ordnar träffar och studiebesök för personal på de gymnasier i länet och Tranås som har bibliotekspersonal.
Syftet är att träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, att fortbilda sig och få inspiration. Nätverket brukar träffas en gång per termin och har en arbetsgrupp som ordnar mötena.

Facebook och e-postlista

Gå gärna med i Facebook-gruppen Skolbibliotek i Östergötland för att få del av aktuell information som rör skolbibliotek och ta chansen att nätverka med andra skolbibliotekarier i Östergötland.

Mejla gärna Linda Sävhammar, utvecklingsledare på Regionbibliotek Östergötland på e-postadress: linda.savhammar@regionostergotland.se om du även vill ta del av e-post för studiedagar och annat som berör skolbibliotek.

Skolbiblistan är ett forum för dig som vill diskutera, ställa frågor och utbyta erfarenheter som rör skolbibliotek. Diskussionen förs via e-post och alla inlägg publiceras i ett arkiv på webben.
Hos Skolverket registrerar du dig på Skolbiblistan.