MIK är det samlade begreppet för digital kompetens, kunnighet i hur det moderna mediesamhället är uppbyggt och förmågan att kritiskt granska och värdera den stora mängd information och budskap som vi möter i olika medier.

MIK-strategi
Regionbibliotek Östergötland började ett utvecklingsarbete 2016 med mål att ta fram en gemensam strategi för hur Götabibliotekens arbete med MIK och Digital delaktighet ska bedrivas. 2016 ägnades åt en kartläggning av personalens kunskap i MIK och hur biblioteken arbetar med frågan. Kartläggningen har följts av utbildning av personalen samt fortsatta diskussioner och utarbetande av handlingsplaner för att komma fram till den gemensamma MIK-strategin som antagits i Götas styrgrupp i oktober 2017.

MIKstrategi Götabiblioteken 2018 (PDF)