Antagen av Göta styrgrupp 2018-12-07

Götabiblioteken består av biblioteken i Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Tranås, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög och Regionbibliotek Östergötland.

Götabiblioteken driver ett gemensamt strategiskt arbete i samverkan kring läs- och skrivinspiration. Det gäller såväl kunskap om och förmedling av olika sorters litteratur, som metoder och stödprocesser för aktiviteter som uppmuntrar intresse för att läsa och skriva.

Utvecklingsområden

Genomsyrande perspektiv: barn & unga, tillgänglighet, mångfald, delaktighet och jämställdhet.

Läsaren i fokus

Med läsaren i fokus och läsarens fokus ska vi använda olika medier och typer av litteratur på många olika språk samt olika sätt att läsa på.
Vi ska inspirera och bjuda in dem som idag inte betraktar sig som läsare. Där ska vi använda oss av begreppet litteracitet. Litteracitet är läsande och skrivande i vid bemärkelse och innefattar människors kunskaper om och deltagande i sammanhang där en mängd olika kommunikationsformer som text, bild, ljud, digitalt material och rörliga bilder ingår.
Vi ska arbeta för möjlighet till ökad interaktivitet, delaktighet och eget skapande. Vi ska arbeta genreöverskridande.

Litteraturen som konstform

 • Vi ska lyfta litteraturen som konstform.
 • Biblioteket tillhandahåller ett brett utbud av litteratur och vi ska ha god kunskap om den.
 • Biblioteket ska vara en arena för samtal, det fria ordet, litteraturkritik, analys och fördjupning.
 • Vi ska samarbeta med litteraturens aktörer för att stärka litteraturens ställning och möjligheter.
 • Vi ska utveckla och erbjuda möjlighet till eget skrivande.
 • Vi ska verka för att litteraturen som konstform får en plats på biblioteket genom Litteraturscen Östergötland.

Biblioteken som mötesplats och möjliggörare

 • Vi ska utveckla biblioteket som mötesplats för samtal och aktiviteter kring läs- och skrivlust, med fokus på interaktivitet och delaktighet.
 • Vi ska arbeta för läslust i det fysiska rummet och digitalt.

Kompetens

 • Vi ska identifiera och synliggöra nödvändig kunskap och kompetens om medier, målgrupper och metoder.
 • Vi ska verka för att lärande om olika medier, litteraturförmedling, berättande, språk- och läsutveckling och kunskap om kommunikation och marknadsföring ingår som en del av personalens kompetens. Det kan ske genom egen fortbildning eller genom gemensamma fortbildningsdagar, workshops och utvecklingsprojekt.

Kommunikation och marknadsföring

 • Vi ska ta fram kommunikationsplaner för att kommunicera litteraturens och läsningens betydelse, för beslutsfattare och invånare.
 • Vi ska marknadsföra bibliotekens gemensamma satsningar.
 • Samverkan och samarbeten
 • Vi ska samverka i olika läs- och skrivfrämjandenätverk.
 • Vi ska identifiera strategiska samverkanspartners i samhället, lokalt och regionalt för att bygga hållbara nätverk.
 • Vi ska tillsammans med andra, inom olika kulturområden, utveckla en samsyn avseende kulturens egenvärde.
 • Vi ska tillsammans verka för allas rätt till kultur- och läsupplevelser.
 • Vi ska samverka med andra gestaltande konstformer.

Planer och uppföljning

 • Vi ska, med bibliotekslagen som grund, synkronisera skrivningar kring läslust i lokala och regionala styrdokument.
 • Läsplaner ska finnas på samtliga Götabibliotek.
 • Vi ska arbeta för att implementera Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter) och att skrivningar kring barn och ungas rätt att ta del av konst och kultur och eget skapande kommer in i biblioteks- och läsplaner.
 • Uppföljning i verksamhetsplaner, barnkonsekvensanalyser och barnbokslut ska säkerställa att arbetet bedrivs strukturerat, målinriktat och långsiktigt.
 • Vi ska tillse att perspektiven barn & unga, tillgänglighet, mångfald, delaktighet och jämställdhet genomsyrar bibliotekets arbete kring läslust.

Bibliotekslagen (2013:801)

2 § Biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur. De ska också främja information, upplysning, utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksservice ska finnas tillgänglig för alla.

6 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur anpassad till deras behov.

7 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att erbjuda litteratur anpassad till deras behov.

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 3. lättläst svenska.

14 § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka.

 

Version av Läsluststrategi för Götabiblioteken 2019-2021 folder (pdf) för utskrift.