Bibliotekslagen § 2
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.”

Litteratur och läsning är ett av huvudområdena i bibliotekens verksamhet. Att tillsammans med Götabiblioteken utveckla litteraturverksamheten är ett av Regionbibliotekens arbetsområden. Det gäller insatser för att öka personalens kunskaper och kompetens genom fortbildning och utbildning, att stödja författare och andra aktörer på litteraturområdet genom
att ordna nätverksträffar, konferenser, hjälp med kontakter och arrangemang på biblioteken.

”Göta litteratur” är en arbetsgrupp som består av representanter från några av Götabiblioteken och Regionbiblioteket, som arbetar med strategiska frågor, utbildning/fortbildning, gemensamma aktiviteter och omvärldsbevakning.
Utvecklingsledaren på Regionbiblioteket har också uppgiften att arbeta med litteraturen som konstform i samverkansmodellen för Region Östergötland vilket tydliggörs i Kulturplan 2020-2023.

Götabibliotekens första strategi för arbetet med läslust var för åren 2015-2017. Nu finns en uppdaterad och reviderad version av den och den gäller 2018-2020.  Där beskrivs hur regionens bibliotek ska samverka kring läs- och skrivinspiration. I strategin, som antogs på chefsmöte den 7 december 2018, står det att samtliga Götabibliotek ska ha en Läsplan. Läsluststrategi för Götabiblioteken 2019-2021 (pdf) folder för utskrift.

Kontakt
Litteratur: Helena Agnemar
E-post: helena.agnemar@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 93 11
Mobil: 072-531 14 33

Läsning: Ingrid Loeld Rasch
E-post: ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se
Mobil: 070-358 56 85