tre personer använder datorer i ett biblioteksrum

internet demokrati

Biblioteken ska enligt bibliotekslagen… ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”.  De  ska finnas tillgängliga för alla och ge möjlighet att få tag i den information och kunskaper man behöver för att kunna utöva demokratin. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren hos Svensk biblioteksförening

Idéen om att demokratin befästs och fördjupas genom att människor får ökad kunskap och fritt kan diskutera är grundläggande i lagen. Att alla ska ges möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet ska främjas genom informations- och kunskapsförmedling och genom att verka för fri åsiktbildning. Biblioteken har särskild betydelse för de människor som saknar ekonomiska möjligheter och andra förutsättningar för att själva hitta och införskaffa efterfrågade medier.
Biblioteken ska också främja bildning vilket är ett bredare begrepp än utbildning.  Syftet är att utvecklas som människa och samhällsindivid. Biblioteken har  en stor uppgift genom att fungera som mötesplats, kunskapscentrum och arena för kultur- och samhällsfrågor. Regionbibliotek Östergötland verkar för att Götabiblioteken ska utveckla och förstärka sitt arbete med det demokratiska uppdraget genom att ordna fortbildning, förmedla information och tillsammans med biblioteken utarbeta metoder och verktyg. Medie- och informationskunnighet, läsning och digtal delaktighet är exempel på områden där demokratifrågorna är centrala.