Helena Agnemar framför en projektorduk på demokratidagen 2017 Konsert och Kongress. Publik sittandes framför.

Demokratidagen för Götabibliotekens personal

Alla ska kunna ta del av litteratur, information och bibliotekstjänster av hög kvalitet och utifrån sina förutsättningar. Biblioteket är öppet och tillgängligt för alla, gratis, och oberoende av förmåga, ålder, etnicitet, kön, sexuell läggning, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass.

Att verka för det demokratiska samhällets utveckling är en del av bibliotekens uppdrag enligt lagen:
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas
tillgänglig för alla.

Bibliotekens demokratiska uppdrag omfattar alla bibliotek som finansieras av offentliga medel och ska genomsyra alla verksamhetsområden. Det betyder att allting som biblioteken arbetar med ska ha demokratin som grund. Tillgänglighet, mångfald, digital delaktighet och mänskliga rättigheter är centrala begrepp i bibliotekens verksamhet. Biblioteket som mötesplats har en unik ställning i Sverige på grund av att det ska vara öppet, tillgängligt och gratis för alla.

Internationella konventioner och manifest visar att tillgång till information och rätten att yttra sig är en mänsklig rättighet.
Regionbiblioteket stöttar Götabibliotekens demokratiarbete genom att ordna utbildning/fortbildning i de flesta av bibliotekens verksamheter. Exempel på detta är den årligen återkommande Demokratidagen, Digiteket, Taltidning för alla, Bokstart och Barnkonventionens implementering på biblioteken.

Regionbiblioteken ska också förmedla information och tillsammans med biblioteken utarbeta metoder och verktyg.
Arbetsgruppen ”Göta demokrati” som arbetar med att utveckla bibliotekens kunskapsnivå och verksamheter utifrån demokratiuppdraget består av bibliotekschefer i Götabiblioteken och utvecklingsledare på Regionbiblioteket.

Den som vill fördjupa sig i tankarna bakom bibliotekslagen kan ladda ner För det demokratiska samhällets utveckling – Bibliotekslagen enligt lagstiftaren (pdf) och Bibliotekens internationella manifest (pdf) från Svensk biblioteksförenings webb.

Kontakt: Helena Agnemar
E-post: helena.agnemar@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 93 11
Mobil: 072-531 14 33