Alla ska kunna ta del av litteratur, information och bibliotekstjänster av hög kvalitet och utifrån sina förutsättningar. Biblioteket är öppet och tillgängligt för alla, gratis, och oberoende av förmåga, ålder, etnicitet, kön, sexuell läggning, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass.

Det finns en bibliotekslag som garanterar att alla ska ha tillgång till bibliotek i Sverige.  Det finns också internationella konventioner och manifest som visar att tillgång till information och rätten att yttra sig är en mänsklig rättighet.

Att verka för det demokratiska samhällets utveckling är en del av bibliotekens uppdrag enligt lagen:

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka
för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra
till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja
litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas
tillgänglig för alla.

Det här gäller för folkbibliotek, skolbibliotek, regionbibliotek, sjukhusbibliotek, forskningsbibliotek, ja, alla bibliotek som finansieras med offentliga medel. Den som vill fördjupa sig i tankarna bakom bibliotekslagen kan ladda ner För det demokratiska samhällets utveckling – Bibliotekslagen enligt lagstiftaren och Bibliotekens internationella manifest från Svensk biblioteksförenings webb.