Leonards plåster
– om syfte, barnsyn och kvalitetsarbete i bibliotekets sagostund

Syfte 
Genom utvecklingsprocessen Leonards plåster ville vi öka medvetenheten om bibliotekens sagostunder samt hitta parametrar för att mäta kvalitet på dem.

Varför just sagostunder?
I bibliotekens styrdokument nämns sällan sagostunder, ändå finns de på de flesta bibliotek som en självklar aktivitet. För att kunna utveckla en verksamhet bör den finnas beskriven med syfte och mål, men frågan är om vi har definierat ens för oss själva varför vi har sagostunder? Hur utvecklar vi verksamheten och anpassar den så att vi verkligen når dem vi vill nå? Hur mäter vi kvalitet och inte enbart kvantitet (antal sagostunder och antal barn)? Detta ville vi fördjupa oss i.

Vilka förutsättningar gavs?
Regionala utvecklingspengar användes.
Cheferna på Götabiblioteken garanterade att de som deltog i utvecklingsarbetet förutom att gå på träffarna skulle få avsätta tid för att läsa och reflektera på hemmaplan.
Sex träffar planerades in för föreläsningar och diskussioner.
Boken Leonards plåster – om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund, av Åse Hedemark blev självklart kurslitteratur.

Processtillfällen  (länk)
Gruppen träffades vid sex tillfällen från oktober 2016 till april 2017, halvdagar. Processen upprepades med nya deltagare våren 2018.

Enkätsvar sagostunder (länk, pdf)
Mellan träff 1 och 2 skickades en sagostundsenkät ut till alla deltagare i processen.

Slutsats
Alla deltagare i utvecklingsprocessen har varit nöjda med arbetet och tyckt att det hade gett viktiga lärdomar. Vi tror att både arbetet med att ta fram checklistor och själva listan kan användas som underlag för att samtala om kvalitetsarbete i verksamheten, att skapa samsyn i en arbetsgrupp och att ifrågasätta invanda rutiner. I kombination med en diskussion om syftet med verksamheten, för att fastställa om biblioteket erbjuder rätt tjänster i förhållande till målen, kan arbetet med kvalitetsmodellen höja både medvetenheten om verksamheten och kvaliteten på tjänsterna. Kvalitetsmodellen och boken Leonards plåster går att applicera även på andra av bibliotekens verksamheter.