Barn och unga är en prioriterad målgrupp 
Götabiblioteken arbetar för att vara de allra bästa för barnen. Regionbiblioteket stöttar i det arbetet genom att ordna nätverksträffar, fortbildning och studiebesök. Gemensamma projekt och processer leds av Regionbiblioteket.

Viktiga frågor för att kunna vara barnens bästa bibliotek är
–   Barnets möjlighet till delaktighet och eget skapande
–   Bibliotek för ALLA barn – oavsett ålder, språklig bakgrund och funktionsförmåga
–   Barnbiblioteksrummets utformning
–   Hela personalens kunskaper om modern barnsyn och bemötande av barn

“Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. “ (Bibliotekslagen SFS 2013:801)

Svensk biblioteksförenings expertnätverk (länk) för barnbibliotek.

Kontaktperson: Ingrid Loeld Rasch
E-post  Ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se
Mobil   0703-585685