Foto: Elliot Elliot

Regionbibliotek Östergötland kommer 2017 att arbeta för att öka kunskap och kännedom om vad tillgängliga medier är, med speciellt fokus på taltidningar. Projektet är initierat och finansierat av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Ett pilotprojekt genomfördes i Region Värmland 2016 och projektet i Östergötland är en fortsättning på detta.

Målgruppen för projektet, som kallas Taltidning till fler, är personal på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg i Östergötland. Dessa organisationer har på olika sätt ansvar för att ägna särskild uppmärksamhet åt och ge stöd till personer med funktionsnedsättningar och behov av lässtöd.

Helena Kettner Rudberg, marknadschef på MTM ser mycket positivt på samarbetet mellan Region Östergötland och MTM:
– Att öka kunskapen och kännedomen om tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning hos dem som i sitt yrke möter läsovana eller personer med läsnedsättning, ökar tillgången till litteratur och samhällsinformation för alla oberoende av läsförmåga eller funktionsnedsättning. Vi hoppas att projektet resulterar i regionala och lokala nätverk som tillsammans möjliggör läsning för alla oavsett vars och ens förutsättningar.

Kerstin Olsson, chef för Regionbibliotek Östergötland, välkomnar projektet:
– Alla bibliotek har dagstidningar, både som papper och elektroniskt. Det ska självklart också gälla dagstidning i taltidningsformat, så att de blir tillgängliga för människor med lässvårigheter och synnedsättningar. Det handlar om mänskliga rättigheter och att inte bli diskriminerad när det gäller tillgång till nyheter och information.

Projektet ska även ta fram metoder och utrustning för hantering av dagstidningar som taltidning som ska kunna appliceras på motsvarande miljöer i Sverige.