Augusti 2019

Startträff i respektive kommun för den personal som ska delta från boenden och från bibliotek.

 • Välkomna!
 • Presentation av projektet, syfte, mål, aktiviteter och tidplan
 • Förväntningar på er roll i projektet
 • Vad vill ni uppnå med det här projektet?
 • Delaktighet och demokrati
 • Brukare som ska vara med i projektet
 • Datum för brukarträffar
 • Digitala tjänster – vilka används och vilka kan bli aktuella i projektet
 • Riskanalys
 • Information: till brukare, kollegor och brukarnas familjer
 • Avslutning
September 2019

Brukarträffar på respektive boende och dagcentrum. Personal från omsorgen deltar och där det är möjligt, även personal från biblioteket.

Samtalen med de boende utmynnar i att vi har en bild av vilka digitala tjänster som kan vara intressanta för brukaren. Vi pratar dock sällan direkt om digitala tjänster om vi inte märker att personen förstår det begreppet. Ibland kan man tala om olika appar som personen känner till. Men annars utgår vi ifrån vad personen är intresserad av, nyfiken på, tycker är roligt, kommer ifrån, håller på med på dagarna och så vidare.

September – november 2019

Första varvet. Det inleds med en utbildningsdag för all personal som deltar.

Utbildningsdagen följs av en fyra veckor lång handledningsperiod. Under den perioden handleder omvårdnadspersonalen personerna på boendet/dagverksamheten. Bibliotekspersonal kan stötta omvårdnadspersonalen och även medverka i handledning. Perioden avslutas med uppföljning för både personal och boende.

November 2019 – januari 2020

Andra varvet. Det inleds med ytterligare en utbildningsdag för personalen. Utbildningsdagen följs av tre veckor handledning för brukarna. Perioden avslutas med uppföljning för både personal och boende.

Januari-februari 2020

Tredje varvet, som inleds med ytterligare en utbildningsdag för personalen, följt av tre veckor handledning för brukarna. Perioden avslutas med uppföljning för både personal och boende.

Mars-april 2020

Fjärde och avslutande. Det blir ytterligare en utbildningsdag för personalen och tre veckor handledning för brukarna. Perioden avslutas med uppföljning för både personal och boende.

April-maj 2020

Uppföljning och utvärdering.

Maj-juni 2020

Skrivning av slutrapport och dokumentation för spridning till andra.