Deltagare i litteraturkursen, gruppbild, på besök hos Bonniers förlag.

bibliotekarier på besök hos förlag i Stockholm fotograf: Martin Ahlström

Starten 2017

Litteraturscen Östergötland är ett sedan 2017 pågående projekt hos Götabiblioteken som drivs och administreras av Regionbibliotek Östergötland. Ett av syftena är att bygga upp en arena för en publik verksamhet på Götabiblioteken med samtal med författare, kritiker och andra verksamma på litteraturområde. Ett annat syfte har varit att höja bibliotekspersonalens kompetens i att marknadsföra, arrangera och genomföra litteraturprogram.

Målet är att det ska kännas som att Litteraturscen Östergötland tillhör alla bibliotek i Göta, att personalen känner till och marknadsför alla arrangemang, även om de inte är på det egna biblioteket. En mycket viktig informations- och marknadsföringsplats är Götabibliotekens webb som kräver ett gemensamt synsätt och kännedom vad biblioteken arbetar med på litteraturområdet.

Det handlar också om att biblioteken ska våga satsa på ”smalare” litteratur och för den stora allmänheten okända författare. Författarna kan vara lokala, regionala, nationella eller internationella. Litteratur för barn, ungdom och vuxna likställs.
Ett annat långsiktigt mål har varit att höja kunskapen och kompetensen inom litteraturområdet hos personalen mer generellt. Målet är att det ska finnas flera i  bibliotekspersonalen på alla Götabibliotek som besitter en stor kunnighet på litteraturområdet som kan öka och fördjupa arbetet med litteraturen. Det kan resultera i synliga förändringar i bibliotekens programverksamhet, i utbudet av aktiviteter, men också i innehållet i aktiviteterna.

Författarsamtal

Under projektåren har ett 60-tal författarsamtal ägt rum på olika Götabibliotek. De har genomförts med stöd av Regionbiblioteket med målet att biblioteken själva ska kunna arrangera sådana program. Projektet har också innehållit kortare och längre utbildningar. De längre som löpt över en termin, består av teoretiska litteraturvetenskapliga delar, praktiska workshops och delar som handlar om att arrangera, att leda samtal och att framträda på en scen, som arrangör eller samtalsledare.

Projektets kunskapsunderlag är byggt på intervjuer och samtal med personal och ledning från samtliga Götabibliotek, dels i början av projektet, dels under år 3. Det gjordes också fördjupade intervjuer med personer på biblioteken som har stora kunskaper på litteraturområdet.

Mycket lärdom och insikter har uppstått på vägen genom de samtal  som hållits med deltagare, föreläsare och författare i projektets olika aktiviteter och arrangemang.  Projektledningens kunskaper och erfarenheter om litteratur och bibliotek används också som underlag liksom tidigare litteraturprojekt som genomförts av andra regionbibliotek.

Arbetsgruppen ”Göta litteratur” som har bildats som en av frukterna av projektet, ska arbeta med utvecklingen av litteraturområdet i hela Götasamarbetet. Gruppen arbetar med strategiska frågor, utbildning/fortbildning och utveckling av litteraturens ställning och fungerar som referensgrupp till Litteraturscen Östergötland.

Arbetet med att likställa barn- ungdoms- och vuxenlitteraturen en viktig sak biblioteken behöver fortsätta med när projektet har avslutats. Arbetet med att fördjupa kunskaperna om att arrangera program behöver vara inriktade på att likställa status och marknadsföring oavsett vilken åldersgrupp man vänder sig till. Det är också av vikt att kontakten med de samarbetspartners man utvecklat under projekttiden, fortsätter så man inte förlorar relationer  och kunskap som uppnåtts.
Att etablera en regional författarscen är ett långsiktigt arbete som kräver stora insatser. Litteraturscen Östergötland är menat att lägga grunden för detta.

Kontakt: Helena Agnemar
E-post: helena.agnemar@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 93 11
Mobil: 072-531 14 33