Götabiblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning i bibliotekslagens anda.

Götabiblioteken vill utöka sitt samarbete till att omfatta fler områden som är viktiga för samhälle och individ.

Biblioteken vill ligga i framkant för ökad läslust och eget berättande, vara en arena för kreativitet och skapande och erbjuda biblioteket som arena för olika uttryck, t.ex. e-publicering etc., i en nära dialog med användarna.
Fri och jämlik information som är enkel för alla att använda ger en förutsättning för delaktighet i det demokratiska samhället.

På en gemensam digital plattform vill Götabiblioteken knyta samman alla digitala resurser och verka för att de blir fritt tillgängliga för att fungera optimalt för läsande, lärande och personlig utveckling.

För att det ska bli möjligt behövs fri tillgång till bibliotekens metadata, något som bara kan ske via den nationella katalogen Libris. Ett arbete med detta skulle förutom fördelarna för Göta även bidra till den nationella infrastrukturen för fri information.

Götabiblioteken ska vara ledande i den här utvecklingen och ha ett nära samarbete med nationella aktörer som Kungliga biblioteket, Internationella biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier.

Tidplan
• År 1 Dialog med användargrupper, start Libris och påbörja upphandling av plattform.
• År 2 test av nya plattformen och metodutveckling
• År 3 Lansering av nya plattformen och utformning av metoder för att arbeta läsfrämjande och informativt med sidan för att nå störst antal användare.