EN medieplan för Götasamarbetetbeslut i styrgruppen 7 december 2018181207 Göta Gemensam medieplan (pdf).
Innebörden är att den gemensamma planen ersätter de lokala medieplanerna som funnits tidigare

Övergripande riktlinjer – beslut i styrgruppen 15 september 2015 gällande Göta medieförsörjning.
Utbudet av medier framgår av den gemensamma katalogen som ger en god överblick vid inköp och gallring. Vid introduktion av ny personal är det viktigt att tydliggöra vad som gäller för Götasamarbetet. Samarbetet kring medieförsörjningen har vuxit fram med syfte att öka tillgången för medborgaren i Östergötland till olika medietyper och information till gagn för personlig utveckling, utbildning, kulturell upplevelse och en jämlik tillgång till bibliotekens resurser.

Mediebestånd och den kompetens som bibliotekspersonalen har ska ses som en gemensam resurs för hela länet.

För att kunna möta medborgarens behov och kunna ge bra service ska detta dokument kompletteras med att de kommunala biblioteken inom Götasamarbetet upprättar egna medieplaner.

Målbild och viljeinriktning
Ett brett bestånd ska lägga grund för en komplett medieförsörjning inom Göta. Ett tydligt användarfokus ska finnas, något som tar sig uttryck i bland annat genom lyhördhet för inköpsförslag och att minimera låntagarnas väntetider på medier.
Tillgången till information för invånarna ska vara fri och jämlik, med medborgaren i fokus och ett barn- och ungdomsperspektiv som genomsyrar den regionala medieförsörjningen.

Inköp och information mellan götabiblioteken
• Medier
Ingen skillnad görs mellan olika medietyper. Det är viktigt att beakta den efterfråga som finns oavsett format. Biblioteken ska arbeta för att erbjuda såväl digitala medier som fysiska medier.

• Reservationskontroll
Varje bibliotek ska göra reservationskontroll minst en gång per vecka.

• Kompletterande inköp
Informationsutbyte vad det gäller inköp ska ske via bibliotekens funktionsbrevlådor. Här tipsas om inköp och kompletterande inköp.

En rekommendation är att överväga extra inköp vid fler än 3 reservationer/antal exemplar på det egna biblioteket.

• 7-dagarslån
För 7-dagarslån ska biblioteket ha minst ett ytterligare ex. per enhet som kan reserveras.

• Fjärrlån
Varje fjärrlån ska betraktas som ett inköpsförslag. Undantag kan göras vid långa köer på medier som inte längre är köpbara.
Länk till Kungl. bibliotekets rekommendation om fjärrlån

• Göta mångkultur – på andra språk än svenska
För depositioner gäller överenskommelser mellan enskilda bibliotek om att det är ok att få en deposition.

Det finns en regional Göta mångkultur grupp som träffas och diskuterar mediefrågor m.m. En policy är antaget av styrgruppen för Göta (beslut 5 februari 2014).
Länk till policy (pdf)

Depositioner går också att låna från Internationella Biblioteket
Länk till IB (se hemsida under rubriken för bibliotek).

Central medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier 2014
Länk till IB

• Tidskrifter
Det egna kommunbiblioteket avgör vilka tidskrifter som ska köpas in och hur länge de sparas. Första steget är att det ska framgå av periodikamodulen vad respektive bibliotek sparar. Målsättningen är att det ska synas i översiktsposten hur många årgångar de olika biblioteken sparar.

• Lokalsamlingar och äldresamlingar
Beslut tas i den egna kommunen. Styrs av respektive biblioteks medieplan. Vid gallring ska hänsyn tas till regionalt och nationellt intresse.

• Databaser
En regional grupp bör träffas en gång per år för att diskutera urval. Målsättningen är att samtliga kommuner ska ha gemensam tillgång till alla databaser. Regionbiblioteket subventionerar en mindre del  av bibliotekens kostnader för databaser.

Gallring
• Götabiblioteken strävar efter att ha ett mediebestånd i länet som motsvarar den efterfrågan som finns.

• Inaktuellt och slitet material gallras.

• Särskilt fokus bör ägnas åt att gallra gamla upplagor av medier där nyare upplagor finns och endast enstaka exemplar finns kvar av äldre upplagor. Detta för att minska antalet poster och öka överskådligheten i katalogen.

• Vid gallring av sista exemplaret är det viktigt att höra med och erbjuda depåbiblioteket i Umeå sista exemplaret innan gallring. Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå fungerar från årsskiftet 2012/13 som ett centralt gemensamt uppbyggt fjärrlånemagasin för hela Sverige.
Länk till Sveriges depåbibliotek och lånecentral

De kommunala bibliotekens åtaganden
• Skapa medieplaner för medieförsörjningen i den egna kommunen som är i samklang med det regionala mediesamarbetet.

• Planera medieinköp utifrån de egna kommuninvånarnas behov och det regionala mediesamarbetet.

• Delta i utvecklingsarbete inom medieområdet som stärker den regionala samarbetstanken och mediesamarbetet.

Regionbibliotek Östergötlands ansvar
• Stödja samarbetet i länet genom det gemensamma biblioteksdatasystemet, ett bra transportsystem och lyhördhet för bibliotekens behov.

• Bidra till en ökad kompetens genom utbildningar, studiedagar, konferenser och arbetsmöten inom medieområdet.

• Samarbeta med Kungl. Biblioteket, andra Region/länsbibliotek och lånecentralen.

• Sammankalla arbetsgrupp 2ggr/år för översyn och årlig revidering av detta dokument.

—————————