Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Rolf Holm (sida 1 av 7)

Fjärrlånesamarbete

Biblioteksbladet uppmärksammade under försommaren den diskussion om fjärrlån som pågår med anledning av att depåbiblioteket i Umeå inte erbjuder fjärrlån under sommaren och att lånebegränsningar är att vänta under hösten. Dessutom har Malmö stadsbibliotek infört nya regler för fjärrlån som inneburit en diskussion i Skåne.

Kungl. biblioteket (samordningsansvar) pekar å sin sida på att det pågår en intern utredning om stärkt depåbiblioteksverksamhet som planeras klar i höst, vad regeringen kommer fram till kring den nationella biblioteksstrategin och den pågående översynen av pliktlagstiftningen.

Inom Götabibliotekens mediesamarbete är ambitionen att vi för en kontinuerlig dialog och uppföljning kring dessa frågor. Mycket konkret handlar det då om transportfrågor och korslån dvs. hur medieflödena ser ut mellan våra bibliotek. Det är ett återkommande ärende när bibliotekscheferna träffas.

Källa: BBL Nyhetsbrev nr 4/2020

Ett nytt biblioteksdatasystem för Götabiblioteken

Arbetet med att ta fram en behovsanalys för ett nytt biblioteksdatasystem  för Götabiblioteken fortsätter. Det är Göta ILS som som på uppdrag av styrgruppen bereder frågan. De flesta av  er vet säkert vad som är på gång. Vårt nuvarande avtal löper ut i juni 2022.

Syftet med arbetet är att framtidsäkra programvaran så att framtidens behov och krav går att möta.

Mer information finns på Göta portal!

Göta Nyhetsbrev 2019 nr 4

Årets sista Göta Nyhetsbrev nr 4 är här. Det blir också det sista numret överhuvudtaget eftersom vi nu äntligen har Göta portal där också nyheter kommer att publiceras!

Arbetet med att se över val av framtida biblioteksdatasystem fortsätter.

Läs mer här…

Göta Nyhetsbrev 2019:3

Göta Nyhetsbrev 2019:3 finns nu publicerat!

Götabibliotekens arbete med val av framtida bibliotekssystem…

Läs mer här

Att främja nationella minoritetsspråk i Östergötland

Ett nytt kunskapspaket från Bokstart finns ute nu! Det har rubriken Att främja nationella minoritetsspråk:

Kunskapspaketet består av tre artiklar och tre filmer, tillgängliga på Bokstarts webb:
https://www.bokstart.se/lara/artiklar/2019/att-framja-nationella-minoritetssprak/

Artiklarna är:
* Nationella minoriteter och minoritetsspråk i Sverige, av Cecilia Brisander, handläggare på Kulturrådet.
* Att möta familjer med minoritetsspråk, av Leena Huss, professor emerita i finska, Uppsala universitet.
* Att föra vidare minoritetsspråk till sina barn, av Leena Huss.

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling