Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Lars Eklund

Samhällsorienteringen 2019

En av de frågor vi får gällande samhällsorienteringen är hur många vi tror kommer att komma till länet under kommande år. En rimlig prognos gällande antalet deltagare i ordinarie SO i länet under 2019 borde innebära att vi landar någonstans mellan 800 och 1000 deltagare. Det är svårt att föra någon exakt prognos då vi inte vet hur läget i världen kommer se ut under året, men troligtvis blir det ganska oförändrat i förhållande till 2018. Enligt Migrationsverkets prognos så kommer antalet personer som söker asyl i landet under 2019 vara i stort sett det samma som under 2018. Enligt beräkning rör det sig om 29 000 personer. Av dessa kan man beräkna att ca 5% hamnar i Östergötland. Antalet deltagare i samhällsorienteringen har minskat under hösten 2018, men vi räknar ändå med ett stabilt inflöde under 2019 men grupperna kommer troligtvis bli något mindre.Vi genomför också fördjupad samhällsorientering om 45 timmar i  Norrköping och Linköping än så länge, men hoppas att fler kommuner kommer erbjuda sina nyanlända detta då det är både uppskattat och viktigt för deltagarna.

Deltagande i ordinarie samhällsorienteringen (SO1).

2012 genomfördes 29 kursgrupper. 495 deltagare.
2013 genomfördes 91 kursgrupper. 918 deltagare.
2014 genomfördes 105 kursgrupper. 1376 deltagare.
2015 genomfördes 111 kursgrupper. 1111 deltagare.
2016 genomfördes 141 kursgrupper. 1431 deltagare.
2017 genomfördes 148 kursgrupper. 1542 deltagare.
2018 genomfördes 114 kursgrupper. 982 deltagare.

Läget i samhällsorienteringen

Vi börjar se effekten av det minskade inflöde som egentligen pågått sedan februari 2016. Migrationsverket har dock inte hunnit med alla ärenden sedan den stora anstormningen hösten 2015 förrän nu. Antalet nyanlända flyktingar ligger på ca 450 personer per vecka för hela landet och har gjort det under lång tid. I Östergötland hamnar ca 5% av dessa vilket innebär runt 22 personer i veckan. Vi är alltså nere på det man brukar kalla normala siffror. Vi räknar med att ca 1100 nyanlända kommer delta i den obligatoriska samhällsorienteringen i länet.

I vår verksamhet har vi fullt upp i och med att vi också ger 45 timmar fördjupad samhällsorientering för deltagare bosatta i Linköping och Norrköping. Vi hoppas övriga kommer hakar på detta så småningom.

Ett pass i samhällsorienteringen består av tre timmars biblioteksvisning. Biblioteken spelar en viktig roll i de nyanländas integration. De bibliotekarier som har hand om biblioteksvisningen har tillsammans med våra samhällskommunikatörer träffats ett antal tillfällen för erfarenhetsutbyte och diskuterat kvalitet.  Vi har ett nytt sådant möte i veckan där vi fortsätter det påbörjade arbetet.

Aktuellt om samhällsorienteringen

Från och med augusti månad 2018 har vi skrivit avtal med Norrköpings kommun för att genomföra utökad samhällsorientering (SO).  Det innebär förutom de 78 timmarna ordinarie SO ytterligare 45 timmar fördjupad SO för deltagare som tidigare genomfört ordinarie SO om minst 80 %. Vi har genomfört motsvarande kurser i Linköping sedan 2016. Kursen är ett resultat av efterfrågan från deltagarna att kunna få chansen att ytterligare fördjupa sig i olika ämnen som berör det svenska samhället.

Under september påbörjar våra redan duktiga samhällskommunikatörer en ettårig nationell utbildning för att om möjligt bli ännu duktigare. Det är ett samarbete med bland andra sam-
ordningen för Samhällsorientering i region Skåne, Stockholms län och Uppsala. För finansiering har det ansökts och beviljats projektmedel från Europeiska Socialfonden, genom MILSA för att anordna en ettårig nationell distans- utbildning för samhälls- och hälsokommunikatörer. MILSA är en utvecklingsplattform för migration och hälsa där praktiker och forskare från ett flertal lärosäten har ett nära samarbete med gemensam kunskaps- och metodutveckling. Arbetet inom MILSA finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden inom EU.

Vill du veta mer om samhällsorienteringen i Östergötland kan du ladda ner den rapport som togs fram och publicerades i november förra året. Adressen är https://www.nyiostergotland.se/rapport/RapportSamhallsorientering.pdf eller besök vår hemsida https://www.nyiostergotland.se för att ta del av mycket av det innehåll vi tar upp i den ordinarie SO-kursen.

 

Nytt inom samhällsorienteringen

Under sommaren har vi utökat verksamheten och genomfört kurser för ensamkommande ungdomar i Linköping. Intresset är stort också i de andra kommunerna i länet och samtal pågår för att förhoppningsvis kunna erbjuda kursgrupper också i de grupperna. Vad gäller ordinarie samhällsorientering så har inflödet av nyanlända under hela 2016 och första halvan av 2017 hållit sig på ca 350 personer per vecka i hela landet. Vi ser dock en fördubbling de senaste veckorna och räknar med att det kommer hålla sig så framöver. För Östergötlands del rör det sig om ungefär 5% av det totala antalet i landet.