Regionbibliotek Östergötland driver en utveckling som ska leda till en mer jämlik utveckling av skolbiblioteksverksamheten i Östergötlands kommuner.
Utredningen Skolbiblioteken i Östergötland, från 2015 visar att de kommuner som tagit ett  samlat grepp om för att utveckla sina skolbibliotek,
anställt fackutbildad personal och arbetat för att skolbiblioteksverksamheten ska integreras i skolornas pedagogiska arbete har fått verksamhet
som gör skillnad för både elever och personal. Regionbiblioteket kommer att fortsätta driva utvecklingen bland annat genom att verka för:
Start av fortbildning för skolbibliotekspersonal
Bra lösningar för mindre skolor
Utveckling av det digitala skolbiblioteket
Förbättring av miljön i  biblioteksrummen

Kontaktperson:
Lisa Ekman
lisa.ekman@regionostergotland.se
072-500 47 99