Bibliotekens samarbete bidrar till att alla kan få biblioteksservice från hela landet via sitt närmaste bibliotek. Bibliotekens ansvar regleras i en bibliotekslag.

Den regionala biblioteksverksamhetens ansvar enligt lagen är att ”främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet”.

Ladda ner Bibliotekslagen här

En regional biblioteksplan för Östergötland 2016-2019 blev antagen av regionfullmäktige den 27 april 2016. Den verksamhet och utveckling som finns i den regionala biblioteksplanen och i kommunernas biblioteksplaner visar vilken biblioteksverksamhet som invånarna i Östergötland kan förvänta sig.

Ladda ner den regionala biblioteksplanen här (pdf)

Kungliga biblioteket har en lista på aktuella biblioteksplaner i Sverige här

Under 2019 pågår arbetet med en ny regional biblioteksplan och en remissversion finns att ladda ner här.
Biblioteksplan 2020-2023_remissversion (pdf, ej tillgänglighetskontrollerad)

Den regionala biblioteksverksamheten är en del av den så kallade ”Kultursamverkansmodellen”. Det gör att det är flera dokument som påverkar regionbibliotekets verksamhet:

Ladda ner Östergötlands kulturplan (pdf)

Ladda ner Regleringsbrev till Statens Kulturråd

Ladda ner Regleringsbrev till Kungliga biblioteket