Regionbibliotek Östergötland upprättar en handlingsplan varje år. Den följs upp skriftligt och muntligt varje kvartal i Resurscentrums ledningsgrupp. Resurscentrum är en av Region Östergötlands produktionsenheter och där har regionbiblioteket sin organisatoriska hemvist.

Rent politiskt sorterar regionbibliotekets frågor under Regionutvecklingsnämnden. Regionbibliotekets chef ingår i Regional utvecklings ledningsgrupp, eftersom uppdraget att utveckla regionens biblioteksverksamhet är en viktig del i samhällets och regionens utveckling. Regional utveckling är en del av Region Östergötlands ledningsstab som är en annan produktionsenhet än den regionbiblioteket finns i.

Det låter lite rörigt när man ska förklara organisationen, men det fungerar bra i praktiken.

Handlingsplan för Regionbibliotek Östergötland 2016 (pdf)

Region Östergötlands politiska organ och alla produktionsenheter använder en gemensam metod, balanserad verksamhetsstyrning, för att skapa en tydlig styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik. Det skapar en gemensam grund och struktur för planering och uppföljning i organisationen.  Här finns en skiss på Region Östergötlands styrningslogik. (pdf)