panelsamtal demokratidagen 2017

panelsamtal demokratidagen 2017

Det var en taggad och förväntansfull personalskara från Götabiblioteken som samlats på Linköpings Konsert & Kongress för att lyssna på föreläsare och diskutera ett av bibliotekens grunduppdrag, det som handlar om demokratin.

Dagens moderator, Regionbibliotek Östergötlands chef Kerstin Olsson introducerade föreläsarna som pratade om olika aspekter och förhållningssätt till  bibliotekslagens ändamålsparagraf. Den som handlar om att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Videoinspelning från dagen finns på Regionbibliotekets YouTube-kanal.

Niclas Lindberg bibliotekschef i Västerås var först ut och uppmärksammade bland annat  de olika dokument som finns som grund för bibliotekens demokratiarbete. Dels har vi bibliotekslagen, dels finns en rad internationella dokument som  berör detta. § 19 i  FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är ett sådant exempel.

Sofie Samuelsson som är utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm fortsatte med ämnet Normkritik och läsning.
Varför ser vi mycket sällan bibliotekarier som läser i biblioteket?  Är påståenden att pojkar inte läser snarare en förstärkning av könsrollen än en väg till bättre jämställdhet?  var ett par av frågeställningarna.

Anya Feltreuter, bibliotekschef i Mjölby berättade om när Mjölby bibliotek hade en Tyckfrihetsvecka där de bland annat skyltade med kontroversiella böcker, till exempel Mein kampf. Det kom flera reaktioner till bibliotekets webbsida och Anya berättade om strategi för att möta eventuella hat- och hotreaktioner.

Den sista föreläsningen handlade om biblioteksrummet och vilka dilemman en kan hamna i om någon som biblioteket känner sig tveksam till vill hyra lokal. Har biblioteket verkligen rätt att neka någon att hyra på grund av deras åsikter? Det var Catharina Isberg bibliotekschef i Helsingborg som berättade om när de på biblioteket blev tvungna att tänka om vid en sådan situation.
Sista inslaget på dagen var ett panelsamtal med samtliga föreläsare lett av Niclas Lindberg.

De som deltog fick en rad olika frågor och synpunkter om bibliotekens demokratiska uppdrag men bidrog också själva till diskussionen genom att fråga och göra inlägg.

Demokratidagen i februari var en start för ett utvecklingsarbete om demokratifrågorna för all personal i Götabiblioteken. Det är tänkt att bibliotekspersonalen ska arbeta med olika frågeställningar och texter i ämnet. Sedan ska vi träffas i storsamling igen för att följa upp arbetet men också tillföra nya tankar och frågeställningar för att driva processen vidare.

Hela dagen finns dokumenterad som film och kommer att bli tillgänglig på Regionbibliotekets webb så fort den är färdigredigerad. Varje föreläsning kommer att ligga i separata avsnitt och syftet är att kunna använda dem i arbetet med demokratifrågorna. Dessutom får de ur personalen som inte hade möjlighet att delta i dagen möjlighet att se och höra allt som utspelades. Arbetsgruppen som jobbat med planeringen av dagen består av Birgitta Hjerpe bibliotekschef i Norrköping, Birgitta Hellman Magnusson bibliotekschef i Motala, Marie Sääf närbibliotekschef i Linköping samt Helena Agnemar utvecklingsledare på Regionbibliotek Östergötland. De fortsätter nu med planeringen för hur det fortsatta arbetet med demokratiuppdraget ska se ut.
En ny studiedag för all personal är tänkt att kunna ske redan i höst.